top of page

Integritetspolicy

1. Bakgrund
Advokat Malek Hanna behandlar dina personuppgifter främst för att kunna följa och uppfylla ingångna avtal och uppdrag samt fullgöra och administrera sina rättsliga skyldigheter och krav från myndigheter. Advokat Malek Hanna behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och Advokat Malek Hanna strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
 
2. Syfte
Advokat Malek Hanna värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror Advokat Malek Hanna dina personuppgifter. Därför har Advokat Malek Hanna upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur Advokat Malek Hanna jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur Advokat Malek Hanna behandlar dina personuppgifter, vad Advokat Malek Hanna använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
 
3. Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar Advokat Malek Hanna?
Advokat Malek Hanna behandlar endast personuppgifter när Advokat Malek Hanna har laglig grund. Advokat Malek Hanna behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt ingångna avtal, sina allmänna villkor, lag eller myndighetskrav samt efter en intresseavvägning. Här följer exempel på personuppgifterna Advokat Malek Hanna behandlar:

• Namn
• Personnummer
• Adress
• E-postadress
• E-postmeddelanden, både inkommande och utgående med bifogade filer
• Telefonnummer
• Uppgifter i klient- och motpartsregister
• Uppgifter i samband med fakturering
• Uppgifter för att uppfylla lagkrav såsom enligt penningtvättslagen
• Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger
 
Hur får Advokat Malek Hanna tillgång till dina personuppgifter?
Advokat Malek Hanna får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem i samband med att du anlitar Advokat Malek Hanna. Advokat Malek Hanna kan även få tillgång på följande sätt:

• Uppgifter som du tillhandahåller Advokat Malek Hanna direkt
• Uppgifter som registreras när du besöker Advokat Malek Hannas hemsida, t.ex. i form av cookies
• Uppgifter som Advokat Malek Hanna får från offentliga register
• Uppgifter som Advokat Malek Hanna får från domstolar och myndigheter
• Uppgifter som Advokat Malek Hanna får när du kontaktar Advokat Malek Hanna, söker anställning hos Advokat Malek Hanna, besöker Advokat Malek Hanna eller på annat sätt tar kontakt med Advokat Malek Hanna
• Uppgifter som Advokat Malek Hanna får vid kreditprövning
 
På vilka sätt och med vilken grund behandlar Advokat Malek Hanna dina personuppgifter?
När du eller någon annan anlitar Advokat Malek Hanna för ett uppdrag eller på andra sätt tar kontakt kan Advokat Malek Hanna komma att samla in och behandla personuppgifter som rör dig. Behandlingen sker dels med grund att den är nödvändig för Advokat Malek Hanna och klientens berättigade intressen genom en s.k. intresseavvägning, dels med stöd av vårt uppdragsavtal. Advokat Malek Hanna behandlar även personuppgifter med stöd i lag, s.k. rättslig förpliktelse, såsom t.ex. krav enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. I enstaka fall kan även behandling ske med genom att Advokat Malek Hanna har en uppgift av allmänt intresse.

Utöver Advokat Malek Hannas behandling av personuppgifter med stöd av intresseavvägning eller rättslig förpliktelse behandlar Advokat Malek Hanna dina personuppgifter med stöd av det avtal du ingår med Advokat Malek Hanna i samband med att du anlitar Advokat Malek Hanna. Advokat Malek Hanna behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår av avtalet och i den utsträckning som krävs för att Advokat Malek Hanna ska kunna uppfylla avtalet och leverera sina tjänster.
 
Vilken information ger Advokat Malek Hanna till dig?
När Advokat Malek Hanna samlar in dina personuppgifter för första gången kommer Advokat Malek Hanna att informera dig om hur Advokat Malek Hanna har fått tag i personuppgifterna, vad Advokat Malek Hanna kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Detta sker i praktiken genom hänvisning till denna policy. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta Advokat Malek Hanna om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.
 
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Advokat Malek Hanna har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och Advokat Malek Hannas åtaganden ska ha tillgång till personuppgifter.

Advokat Malek Hannas säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra incidenter som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar Advokat Malek Hanna ut dina personuppgifter?
Advokat Malek Hanna överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall än där Advokat Malek Hanna har uttryckligt stöd i avtalet med dig eller annan rättslig grund i denna policy. Som huvudregel överförs inga personuppgifter utanför EU/EES om det inte i det enskilda fallet är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Vid ett sådant fall kommer överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokat Malek Hanna är skyldiga att på begäran lämna ut de personuppgifter som statliga myndigheter samt kommuner eller landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullgöra sina myndighetsuppgifter.

I vissa fall överförs personuppgifter till Advokat Malek Hannas underleverantörer för t.ex. marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål samt för lagring. Se mer om personuppgiftsbiträden i punkt 5 nedan.

Rutiner för gallring
Advokat Malek Hanna sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig och bevaka sina rättigheter eller där Advokat Malek Hanna har stöd i lag eller i riktlinjer från Sveriges advokatsamfund. I enlighet med Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed är Advokat Malek Hanna skyldiga att arkivera handlingar som ansamlats i ett uppdrag i tio år efter avslutat uppdrag.

Advokat Malek Hanna har gallringsrutiner utifrån olika behandlingar och ändamål. När det tex gäller jobbansökningar, så sparar Advokat Malek Hanna ansökningshandlingar, meritförteckningar mm, i max ett år efter att Advokat Malek Hanna fått del av handlingarna.
 
4. Dina rättigheter
Begäran om rättelse eller radering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar Advokat Malek Hanna om det finns skäl för sådan ändring.
 
Begäran om registerutdrag
Du har rätt att begära utdrag från Advokat Malek Hanna och dess register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som Advokat Malek Hanna behandlar och hur Advokat Malek Hanna behandlar dessa. Observera att denna rättighet kan vara begränsad av tvingande lagstiftning om sekretess som gäller för advokatverksamhet.

Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss enligt punkt 6 nedan.
 
Datainspektionen
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

5. Personuppgiftsansvarig och biträden
Advokat Malek Hanna är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att Advokat Malek Hanna är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Advokat Malek Hanna anlitar ett antal personuppgiftsbiträden för att kunna utföra sina tjänster och driva sin verksamhet. Du kan vid begäran få ta del av vilka personuppgiftsbiträden Advokat Malek Hanna anlitar genom att kontakta Advokat Malek Hanna enligt punkt 6 nedan. Advokat Malek Hanna säkerställer att dennes personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy och sina interna rutiner.
 
6. Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Advokat Malek Hanna AB, org.nr 559277-7576
Adress: Box 4055, 169 04 Solna
Telefonnummer: 070-285 33 93
E-postadress: malek@advokathanna.se
 
Advokat Malek Hanna förbehåller sig rätten att ändra denna policy från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller sin behandling. Eventuella ändringar kommer att framgå av versionshanteringen. Den senaste versionen av policyn ligger alltid på webbplatsen www.advokathanna.se.
 
Denna policy har antagits den 1 januari 2022.

Advokat_Malek_Hanna_Logo_Hemsida
bottom of page